AANBOD

Zowel op de basisschool als op het SBO werken we werken vanuit een lessentabel (verdeling van de onderwijstijd), een weekoverzicht en een jaarplanning met betrekking tot de kernvakken rekenen, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Door met een strak pauzerooster te werken, een dagplanning te hanteren en overgangen tussen de lessen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, maken we effectief gebruik van de onderwijstijd. Ook de inzet van vakdocenten en ondersteuning (logopedie, fysiotherapie etc.) wordt steeds in nauw overleg met alle betrokkenen vorm gegeven zodat de leerling het onderwijs krijgt wat het nodig heeft, zonder overvraagd te worden. 

De vastgestelde kerndoelen komen in verschillende vakken aan bod. Daarnaast besteden we ook vakoverstijgend, op geïntegreerde wijze, aandacht aan de kerndoelen. We maken gebruik van verschillende methodes, die gericht zijn op het behalen van de kerndoelen. We hebben afspraken over de werkwijze, gebruik methodes en onze didactiek. 

De kernvakken (rekenen, spelling, technisch - en begrijpend lezen) hebben een belangrijke plaats in het lesrooster. Ook burgerschapsonderwijs en digitale geletterdheid vallen onder de basisvaardigheden.?Deze laatste twee basisvaardigheden bieden we geïntegreerd, vakoverstijgend aan. 

Naast de basisvakken rekenen, lezen, taalverzorging, burgerschap en digitale geletterdheid, richten wij ons op de brede ontwikkeling van het kind. Dit wordt zichtbaar in het aanbod, in de expertise van het team en in de manier waarop we de ontwikkeling van leerlingen volgen. Hierbij besteden we aandacht aan de cognitieve, creatieve, lichamelijke, sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling van de kinderen. Er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek, kunst en muziek. Er wordt Engels in alle groepen gegeven.  Alle groepen maken regelmatig uitstapjes naar musea, theater, natuurprojecten, sport- en muziekevenementen.