Communicatie

Het gesteente Aquamarijn bevordert de communicatie en de kennisoverdracht. Dit is een van de redenen waarom de naam van ons kindcentrum zo goed past bij ons.

Als kindcentrum Aquamarijn willen we graag zoveel mogelijk op gelijke manier met u als ouder/verzorger communiceren. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt  door uw kind, op de opvang, op school, in de groep en in de klas. Zo kunt u uw kind beter ondersteunen bij de ontwikkeling.

We vinden het tijdig delen van belangrijke informatie tussen ouders en kindcentraum heel belangrijk. Daarom hebben we in samenwerking met onze medezeggenschapsraad (MR) richtlijnen vastgesteld. U kunt altijd (in persoon, per telefoon of e-mail) informatie met ons delen of aangeven dat u een gesprek wenst. Let op: we wisselen geen gevoelige informatie of een bericht met een emotionele lading per e-mail.

Er zijn kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar wonen. We vinden het belangrijk om in dat geval beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van uw kind. We bespreken onze uitgangspunten graag met u.

COMMUNICATIEMIDDELEN 

We maken gebruik van de volgende communicatiemiddelen en -momenten: 

 • de wekelijkse nieuwsupdate
 • onze website: www.kcaquamarijn.nl;  
 • ouder-vertel-gesprekken
 • ouder-kind-bijeenkomsten
 • ontwikkelgesprekken
 • Kind- en ouderrapporten
 • informatieavonden
 • adviesgesprekken
 • ouderavonden
 • inloopmomenten
 • de mogelijkheid tot het bijwonen van vieringen
 • enzovoort.

Privacy

Op ons kindcentrum gaan we zorgvuldig om met de privacy van medewerkers, ouders en kinderen. We leggen alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens vast. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In het privacyreglement is beschreven hoe we omgaan met de gegevens van uw kind. We hanteren ook het Protocol Sociale Media.