BELANGRIJKE DOCUMENTEN

We integreren zoveel mogelijk onze belangrijke documenten en protocollen. Hieronder treft u een overzicht van documenten, die gelden voor ons hele kindcentrum:

AVG-protocol sociale media primair onderwijs lucasonderwijs

Kaderregeling schorsing en verwijdering

Protocol time-out en grensoverschrijdend gedrag

Anti-luizenbeleid

Meldcode huiselijk geweld

Klachtenregeling

Privacyreglement

Meerjarenbeleidsplan KC Aquamarijn

Kindcentrumgids