Hartelijk welkom bij SBO Aquamarijn!

In 2023 is ons kindcentrum Aquamarijn gestart. Binnen kindcentrum Aquamarijn werken basisschool Aquamarijn, sbo Aquamarijn en opvang Aquamarijn intensief met elkaar samen, onder één naam, onder één dak, met één team, met één visie. Bent u benieuwd naar onze visie? Klik dan hier.

SBO Aquamarijn is er voor kinderen die zich binnen het reguliere onderwijs niet optimaal ontwikkelen. In het speciaal basisonderwijs krijgt uw kind les in een kleinere klas. Bovendien zijn er meer ondersteuningsmogelijkheden om de onderwijsdoelen te bereiken.

Om al onze kinderen goed te kunnen begeleiden, richten we ons onderwijs zo in, dat alle kinderen optimaal kunnen leren én ontwikkelen. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van onze kinderen.

We streven naar thuisnabij onderwijs. Gezien de ondersteuningsbehoefte van uw kind, kan het soms zo zijn dat er toch gekozen wordt voor een sbo verder van huis.

SBO Aquamarijn bestaat uit negen groepen. De groepssamenstelling is afhankelijk van de aanmeldingen en de maatschappelijke behoefte. We passen we het onderwijsaanbod en het niveau zoveel mogelijk aan, aan de leerbehoeftes van de individuele leerling. Kinderen worden onder andere op basis van hun kalender-, didactisch- en sociaal-emotionele leeftijd ingedeeld in groepen van gemiddeld 16 kinderen, waarbij we ernaar streven om de groepsgrootte van jongere kinderen kleiner te houden.