BELANGRIJKE DOCUMENTEN

 

We integreren zoveel mogelijk onze belangrijke documenten en protocollen. Hieronder treft u een overzicht van documenten, specifiek gericht op de basisschool.

AVG-protocol sociale media primair onderwijs lucasonderwijs

Kaderregeling schorsing en verwijdering

Protocol time-out en grensoverschrijdend gedrag

Anti-luizenbeleid

Meldcode huiselijk geweld

Klachtenregeling

Privacyreglement

Schoolgids 2022-2023

Schoolplan 2019-2023

Anti-pestprotocol