BOVO procedure

Zolang uw kind op (S)BO Aquamarijn zit, doet uw kind mee aan de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 5 of vanaf plaatsing op het SBO houden we u 2 keer per jaar op de hoogte van het te verwachten uitstroomniveau.

In het schooljaar voorafgaand aan het jaar dat uw kind ons kindcentrum verlaat, organiseren we een informatieavond waarin de gehele BOVO-procedure wordt uitgelegd. Ook het tot stand komen van het advies en belangrijke data gedurende het schooljaar worden doorgenomen. In de laatste weken van dat schooljaar bespreken wij het voorlopige uitstroomniveau. Met dit niveau kunt u zich gaan oriënteren op passende middelbare scholen.
Het niveau wordt vastgesteld door een vaste groep medewerkers, bestaande uit de groepsleerkracht(en), de IB-er, een lid van de directie, eventueel aangevuld met de orthopedagoog en een leerkracht van een eerder leerjaar. Naast de harde data uit toetsgegevens (methode gebonden toetsen en Cito-toetsen) en capaciteitenonderzoeken worden gegevens als observaties in de klas en werkhouding meegewogen bij de totstandkoming van het uitstroomniveau, het voorlopig en het definitief advies. Bij het definitieve advies weegt het advies uit de doorstroomtoets zwaar mee. Tijdens het ontwikkelgesprek na de herfstvakantie wordt het voorlopige advies met u besproken, van 18 t/m 20 maart zijn er gesprekken waarin het definitieve advies met u wordt besproken.
Voor ouders van leerlingen die op grond van hun adaptieve toetsgegevens eventueel recht hebben op Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs (PrO) organiseren we een extra ouderavond, om toe te lichten wat dit betekent en wat er nog aan extra gegevens (capaciteiten onderzoek en/of sociaal-emotioneel onderzoek) moet worden aangeleverd

Wanneer uw kind in een schoolverlatergroep zit organiseren wij een PO-VO avond.  Op deze avond zijn verschillende VO-scholen aanwezig om zich te presenteren. U krijgt zo, samen met uw kind, een eerste indruk van de verschillende scholen. 

Bij alle potentiële schoolverlaters wordt in september het Drempelonderzoek afgenomen. Deze toets geeft extra informatie over de cognitieve vaardigheden van uw kind.

Wanneer wij het passend vinden kunnen we een aanvraag tot LWOO doen. Hiervoor en voor het Praktijkonderwijs is een geldig capaciteitenonderzoek nodig.

Tijdlijn

Eind groep Donderdag 21 september: Drempelonderzoek

Eind oktober: Ontwikkelgesprek met voorlopig schooladvies.

14 t/m 24 november: Cito-toetsen.

7 december: Informatieavond PO-VO

6 en 7 februari: Doorstroomtoets.

18 tm 20 maart: Definitieve schooladvies

25 tm 28 maart: Aanmelden op het VO

15 mei: Bericht toelatingsbesluit

 

Voor meer informatie over de doorstroomtoets: klik hier.