DIDACTISCH HANDELEN

Didactiek gaat over het professioneel handelen van de leraar, de manier waarop we werken aan kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden en inzicht, zodat onze kinderen tot leren en ontwikkelen komen. Binnen ond kindcentrum werken we met verschillende doelgroepen. We stemmen ons didactisch handelen hierop af. 

We richten onze instructie op de basisschool op drie groepen kinderen: (a) kinderen die de stof heel goed beheersen, (b) kinderen die een gemiddelde beheersingsgraad bezitten en kinderen die moeite met de stof hebben (c). Indien mogelijk wordt er ook gedifferentieerd op tempo, verwerking en hulpmiddelen. Binnen de school wordt regelmatig gewerkt met groepsdoorbroken niveaugroepen voor de basisvakken. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij de leerbehoeftes van onze kinderen.

EDI en GIP

We werken volgens de methodiek van EDI en we gebruiken het GIP-model (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch- en didactisch handelen) om kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen vergroot en heeft de leerkracht tijd om individuele aandacht te geven. Zo krijgen kinderen begeleiding op maat in de groep.

Extra ondersteuning

Kinderen die nog een andere aanpak vragen, bieden we binnen en buiten de groep ondersteuning. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van onze zelfontwikkelde leerlijn Structureel Extra Werk (SEW), de aanpak Leren en Verwerken (LeV) of door het bieden van extra of intensieve instructie. Ook het groepsdoorbroken werken geeft mogelijkheden om meer passende ondersteuning te bieden. 

Werkvormen

Coöperatieve werkvormen, tutors, zelfstandig werken, samenwerken, onderzoekend en ontwerpend leren, projectmatig leren, weektaken; op basisschool Aquamarijn wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. We zijn daarbij op zoek naar de werkvorm die het best passend is bij de leerlingen en de lesstof.

Huiswerk

Er is sprake van een opbouw van de hoeveelheid huiswerk door de jaren heen. Ons doel van huiswerk is het leren plannen van het eigen werk en extra oefening.